Tüzüğümüz

Madde 1-DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı Yaşam Ağacı Derneği’dir. Kısaca YAD olarak anılacaktır.
YAD’in genel merkezi İstanbul dur.
YAD, gerekli gördüğü yerleşim birimlerinde (illerde, ilçelerde ve yurtdışında) yetkili makamlardan izin alarak şube açabilir.
.
Madde 2-AMAÇ VE FAALİYETLER

Irk, dil, din ve cinsiyet farki gözetmeksizin kişilerin ve toplumun vazgeçilmez hakları olan demokratik hak ve talapleri doğrultusunda, haklarin kullanımı ve geliştirilmesi için ulusal/uluslararası alanda çaba gösteren kişi/kuruluşlarla etkinliklere girmek ve üyeleri arasında ekonomik sosyal kültürel her türlü dayanışma sağlamak ve buna yönelik faaliyetlerde bulunmak Bunun için

a) Her türlü insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkar ve bunların ne olduğunu ve nasıl kavranması gerektiğini anlatarak özgürlüklerin kısıtlanması ve hakların ihlaline karşı mücadele eder.
b) Bu konudaki etnisiteye, inanca ve cinsiyete dayalı ayrımcılıkları eleştirir ve bu eleştiriler doğrultusunda demokratik alternatifler sunar.
c) Düşünce özgürlüğüne sahip çıkar. Bunun için gerekli haberleşme özgürlüğünün demokratik bir zeminde kullanılmasını sağlar.
d) Doğanın ve çevrenin tahribine karşı durur, ekolojik sonuçlara yol açan uygulamalara ve sorumlularına karşı mücadele eder, doğal çevrenin ve doğal yaşamın korunmasını savunur.
e ) Bu hedefler doğrultusunda sanata ve edebiyata gerekli önemi vererek ve özellikle etnik ayrım gözetmeksizin tüm kültürlerin dilini, edebiyatını ve sanatını geliştirmesine destek olur.
f) Dünya ölçüsünde ve ülkemizde, emperyalist zorbalığa ‘tahakküme ve sömürüye karşi çıkar’ uluslar arasında eşitliği ve özgürlüğü savunur.
g) Başta emperyalist savaşlar olmak üzere tüm haksız savaşlara karşı çıkar .
h) Isçilerin toplumsal sorunlara duyarsız kalmamasını savunur ve emekçilerin demokratik hak ve talepleri doğrultusunda çalışmalar yürütür.
i) İhtiyaç halinde diğer kurumlarla (derneklerle) federasyonlaşmaya ve konfederasyonlaşmaya gidebilir.

YAD amacına ve tüzüğüne denk düşen diğer kurum ve derneklerle dayanışmaya gider. Gazete, dergi, kitap ve broşür gibi her türlü süreli ve süresiz yayın yayımlayabilir ve afiş asabilir. Amaçları doğrultusunda her türlü belgesel ve kurgusal film çalışmaları yapar, yaptırır ve yapılmasını teşvik eder. Toplantı, seminer, anket çalışması, konferans, panel ve benzeri bilimsel ve teknik çalışmalar, sergi, tiyatro, sportif etkinlik, gezi gibi organizasyonlar düzenleyebilir. İnternet ve elektronik ortamda tanıtım sitesi açabilir. Arşiv, dökümantasyon merkezi ve amaçlarina paralel kütüphane olusturabilir. Amaçlarinin gerçeklesmesine yönelik çalışmaları teşvik etmek amacıyla ödüllü ya da ödülsüz yarışmalar düzenleyebilir. Bilimsel ve teknik konularda uzmanlaşmış kişilerden çalısma grupları, dernek komisyonlari oluşturarak, bilimsel ve teknik araştırmalarda bulunur, bu araştırma sonuçlarını yayınlar. Kurslar düzenler, burslar verebilir. Üyelerinin sosyal ilişkilerdeki iletişimini kuvvetlendirmek için lokal açar.Amaçları doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mal alır,satar,kiraya verir, bu mallar üzerinde her türlü hakları koydurup işletebilir ve yine dernek amaçları doğrultusunda imalat yaptırır.

Sayfalar

1 2 3 4 5 6 7 8